Start
flash_0000_1 flash_0001_2 flash_0002_3 flash_0003_4 flash_0004_5 flash_0005_6 flash_0006_7
Znajdujesz się w: Strona główna / Dokumenty Strategiczne / Strategia Współpracy Gminy Sosnówka z Organizacjami Pozarządowymi 2011-2016

Strategia Współpracy Gminy Sosnówka z Organizacjami Pozarządowymi 2011-2016

 

STRATEGIA WSPÓŁPRACY GMINY SOSNÓWKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2011-2016 [ pobierz ]

Spis treści
Wstęp
Definicje
Obszar i czas realizacji Strategii

 1. Podstawy prawne współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
  1.1 USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
  1.2 USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM
  1.3 USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY
  1.4 USTAWA O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ
  1.5 USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ
 2. Audyt współpracy Gminy Sosnówka z organizacjami pozarządowymi. Analiza i diagnoza strategiczna.
  2.1 GMINA SOSNÓWKA – PODSTAWOWE INFORMACJE
  2.1.1 Położenie, powierzchnia, ludnośd
  2.1.2 Diagnoza sfery społecznej – zarys
  2.1.3 Diagnoza sfery gospodarczej – zarys
  2.2 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – STAN AKTUALNY
  2.2.1 Ogólne dane
  2.2.2 Główne pola i formy działao
  2.2.3 Zasoby ludzkie/personel
  2.2.4 Finanse organizacji
  2.2.5 Majątek, zasoby rzeczowe organizacji
  2.3 WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
  2.4 WNIOSKI
 3. Analiza SWOT
  3.1 WPROWADZENIE
  3.2 ANALIZA SWOT WSPÓŁPRACY GMINY SOSNÓWKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
  3.3 WNIOSKI
 4. Strategiczny rozwój współpracy Gminy Sosnówka z organizacjami pozarządowymi
  4.1 ZASADY I ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY
  4.1.1 Zasada pomocniczości
  4.1.2 Zasada suwerenności stron
  4.1.3 Zasada partnerstwa
  4.1.4 Zasada efektywności
  4.1.5 Zasada uczciwej konkurencji
  4.1.6 Zasada jawności
  4.1.7 Zakres przedmiotowy współpracy
  4.2 FORMY WSPÓŁPRACY
  4.2.1 Współpraca finansowa
  4.2.2 Współpraca pozafinansowa
  4.3 MISJA
  4.4 CELE STRATEGICZNE
  CEL I: Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju trzeciego sektora oraz rozwoju społeczeostwa obywatelskiego
  CEL II: Poprawa współpracy w zakresie bezpieczeostwa socjalnego i promocji zdrowia
  CEL III: Wsparcie dla współpracy w zakresie upowszechniania sportu oraz wiedzy i umiejętności ratowniczych
  CEL IV: Wsparcie dla współpracy w obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania
  CEL V: Wsparcie dla współpracy w obszarze kultury, tradycji i ochrony dziedzictwa regionalnego
  4.5 WYBRANE ZADANIA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH CELÓW STRATEGICZNYCH I OPERACYJNYCH
  4.5.1 Cel I - zadania
  4.5.2 Cel II – zadania
  4.5.3 Cel III – zadania
  4.5.4 Cel IV – zadania
  4.5.5 Cel V – zadania
  4.6 PROCEDURA PRZYZNAWANIA DOTACJI
  4.6.1 Źródła finansowania/budżet
  4.6.2 Tryb przekazywania środków finansowych
  4.6.3 Harmonogramy
  4.7 ZASADY MONITORINGU I OCENY REALIZACJI STRATEGII
 5. Zgodność Strategii ze strategicznymi dokumentami Gminy Sosnówka
  5.1 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015
  5.2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY SOSNÓWKA
 6. Komunikacja społeczna Strategii i przebieg jej konsultacji

Załączniki
NR 1: ZESTAW WSKAŹNIKÓW DO MONITOROWANIA STRATEGII
SPIS TABEL

INTERmedi@
Urząd Gminy Sosnówka, 21-518 Sosnówka, pow. bialski, woj. lubelskie
tel.: 83 3793019, fax: 83 3793027, email: sekretariat@sosnowka.pl
NIP: 539-119-03-02
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI