Start
flash_0000_1 flash_0001_2 flash_0002_3 flash_0003_4 flash_0004_5 flash_0005_6 flash_0006_7
Znajdujesz się w: Strona główna / Dokumenty Strategiczne / Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sosnówka

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sosnówka

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
dla Gminy Sosnówka

[pobierz]
I. Zagadnienia wstępne

I.1. Podstawa prawna opracowania Programu


„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sosnówka" (dalej zwany Programem) opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska [Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.]. Tytuł I, dział III, art.17 tej ustawy, zobowiązuje władze gminy do sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska, przy uwzględnieniu:

1) celów ekologicznych,

2) priorytetów ekologicznych,

3) rodzaju i harmonogramu działań ekologicznych,

4) środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-

ekonomicznych i środków finansowych.

Prawo ochrony środowiska formułuje również w art. 18 obowiązek sporządzania przez wójta, co 2 lata, raportu z wykonania Programu i przedstawiania go Radzie Gminy. Gminny Program powinien być spójny z dokumentami wyższego szczebla, w tym w szczególności z programami ochrony środowiska sporządzonymi na poziomie powiatowym i wojewódzkim.

Program ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Bialskiego i uchwaleniu przez Radę Gminy Sosnówka.


I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu


Przy opracowywaniu Programu uwzględniono formalne wymogi ustawowe (POŚ 2001) oraz odniesiono się do obowiązujących wymagań formalnych zawartych w odpowiednich regulacjach prawnych związanych z ochroną środowiska. Szereg informacji i danych, niezbędnych przy opracowywaniu Programu uzyskano z Urzędu Gminy w Sosnówce. Chodzi tu w szczególności o dokumenty studialne i planistyczne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, program rozwoju lokalnego oraz gminny plan zamierzeń inwestycyjnych i pozainwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska. Ponadto wykorzystano aktualne dane statystyczne będące w posiadaniu Urzędu Statystycznego w Lublinie oraz informacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. Większość danych statystycznych odnosi się do 2002 roku, a niektóre pochodzą z 2003 roku. Wiele elementów budujących Program zaczerpnięto z odpowiednich polityk, programów i planów sektorowych o randze krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. Istotne (aktualne) informacje uzyskano także na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród przedstawicieli społeczności lokalnej oraz w Urzędzie Gminy.


Biorąc pod uwagę rolniczy charakter terenu objętego Programem (brak na jej terenie typowych zakładów przemysłowych) skoncentrowano się na problematyce istniejących i potencjalnych zagrożeń środowiska oraz możliwych działaniach proekologicznych, które są charakterystyczne dla terenów wiejskich. Zaproponowany zestaw działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, mający na celu wdrażanie zasad II Polityki Ekologicznej Państwa na obszarze gminy, powstał przy współpracy z pracownikami Urzędu Gminy.


W strukturze Programu można wyróżnić cztery generalne części:

1) charakterystyka przyrodnicza oraz społeczno - gospodarcza terenu gminy,

2) diagnoza stanu środowiska oraz opis dotychczasowych działań związanych z ochroną

środowiska,

3) cele, harmonogram oraz monitoring planowanych działań proekologicznych na tle

wytycznych Polityki Ekologicznej Państwa,

4) zarządzanie środowiskiem i monitoring wdrażania Programu na terenie gminy.


Integralnym elementem Programu są załączniki, które zawierają:

- zestawienie zasad utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej (zał. A)

- zestawienie zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej (zał. B),

- informacje o możliwościach finansowania działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w

dziedzinie ochrony środowiska na szczeblu lokalnym (zał. C).

I.3. Generalne wnioski i rekomendacje dotyczące realizacji polityki

ekologicznej w gminie Sosnówka wynikające ze szczegółowej części

Programu

Na podstawie analiz zawartych w głównej części niniejszego opracowania, sformułowano generalne rekomendacje dotyczące kierunków realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w gminie Sosnówka. Poniżej zestawiono priorytetowe działania dotyczące polityki ekologicznej w gminie (szczegółowe zadania zamieszczono w głównej części niniejszego Programu):


  1. Kanalizacja gminy oraz zapewnienie oczyszczania ścieków komunalnych (obecnie brak rozwiniętej kanalizacji i odpowiedniej oczyszczalni ścieków);


  1. Zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy odpowiedniej jakościowo wody do picia

(obecnie gmina zwodociągowana jest w 53 % - 2003 r.);


  1. Wprowadzenie na terenie gminy nowoczesnych rozwiązań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;


  1. Wzmacnianie systemu ekologicznego gminy (doliny rzeczne oraz kompleksy leśne) poprzez odpowiednie zagospodarowanie terenów spełniających istotne funkcje ekologiczne;


  1. Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, w tym dokonywanie dolesień;


  1. Sukcesywna realizacja zadań związanych z ochroną środowiska na obszarach wiejskich, wynikających z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (2004) i dokumentów prawnych z tym planem związanych:
  • Wykorzystaniem możliwości związanych z zakwalifikowaniem obszaru gminy do do strefy o niekorzystnych warunkach gospodarowania rolniczego (ONW - nizinne strefa I; kod statystyczny GUS 060701152)

Łukasz Łobacz
Urząd Gminy Sosnówka, 21-518 Sosnówka, pow. bialski, woj. lubelskie
tel.: 83 3793019, fax: 83 3793027, email: sekretariat@sosnowka.pl
NIP: 539-119-03-02
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI