Start
flash_0000_1 flash_0001_2 flash_0002_3 flash_0003_4 flash_0004_5 flash_0005_6 flash_0006_7
Znajdujesz się w: Strona główna / Dokumenty Strategiczne / Program Gospodarki Odpadami dla Gminy Sosnówka na lata 2004 - 2014

Program Gospodarki Odpadami dla Gminy Sosnówka na lata 2004 - 2014

 


                                        PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

                                   dla Gminy Sosnówka na lata 2004 - 2014

                                                             [pobierz]

1. WSTĘP


Odpady i sposoby postępowania z nimi stanowią obecnie jeden z największych problemów w dziedzinie ochrony środowiska. Stale zwiększająca się masa odpadów oraz ich różnorodność powoduje, przy niedoskonałych rozwiązaniach organizacyjno-technicznych i prawnych gospodarki odpadami, negatywny wpływ na środowisko objawiający się degradacją powieizchni ziemi, zlą jakością wód podziemnych i powierzchniowych oraz zanieczyszczeniem atmosfery.

Dla ograniczenia tych niekorzystnych oddziaływań konieczne jest postępowanie z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasadami zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości i negatywnego oddziaływrania na środowisko, a także odzysku, wykorzystywania, recyklingu i unieszkodhwiania.

Współcześnie przyjęta hierarchia celów w postępowaniu z odpadami, uszeregowana wrg ich wrażności. jest następująca:

- zapobieganie i minimalizacj ą powstawania odpadów.

- odzyskiwanie z odpadów, których powstawania w danych warunkach techniczno -ekonomicznych nie da się uniknąć, substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania odpadów.

- unieszkodliwianie odpadów.

- bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowranie odpadów, których nie da się - z uwagi na wrarunki techniczno-ekonomiczne - poddać odzyskowi.

Podstawowym krokiem, który może służyć realizacji tych celów jest sporządzanie tzw. planów gospodarki odpadami. Przygotowanie takiego dokumentu jest formą planowrania umożliwiającą przewidywanie kierunków' rozwroju i wyników działalności w dziedzinie gospodarki odpadami w określonej przestrzeni czasowej. Planowanie gospodarki odpadami jest procesem, w którym władze regionalne czy lokalne określają najważniejsze problemy związane z postępowaniem z odpadami na swoim terenie i określają sposoby ich rozwiązywania.

Łukasz Łobacz
Urząd Gminy Sosnówka, 21-518 Sosnówka, pow. bialski, woj. lubelskie
tel.: 83 3793019, fax: 83 3793027, email: sekretariat@sosnowka.pl
NIP: 539-119-03-02
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI